Wpływ zarządzania procesami biznesowymi na efektywność firmy

Dla osiągnięcia optymalnego poziomu funkcjonowania przedsiębiorstwa, kluczowe znaczenia ma sprawne zarządzanie procesami biznesowymi. Aby można było mówić podniesieniu efektywności prowadzonych działań, niezbędne jest wdrożenie odpowiednich instrumentów, których rola polega na optymalizacji wszelkich działań firmy. 

Procesy biznesowe stanowią podstawę funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Właściwe zarządzanie wszystkimi zachodzącymi procesami nie jest łatwą sztuką, należy jednak wiedzieć, że poprawność realizowanych w tym temacie zadań jest kluczowym czynnikiem, który określa całokształt efektywności firmy.

Procesy biznesowe a projekty – różnice

Pod pojęciem procesu biznesowego należy rozumieć ogół czynności, które pojawiają się między etapem planowania biznesowego a uzyskaniem końcowego efektu. Można zatem powiedzieć, że termin ten odnosi się do skoordynowanych czynności, zmierzających do powiązania zasobów – ludzkich, finansowych oraz systemowych – z konkretnymi działaniami. Proces biznesowy nie ma z góry określonego terminu realizacji. Charakterystycznym elementem jest tu natomiast całkowita powtarzalność i teoretyczny brak zmiennych. 

Projektem jest natomiast krótkoterminowa działalność przedsiębiorstwa, która w założeniu zmierza do osiągnięcia całkowicie unikatowego efektu. Można stwierdzić, że każdy realizowany projekt przyjmuje formę tymczasowej organizacji, łączącej jednostki o różnych kompetencjach, z których każda ma z góry przypisaną rolę. Każdy projekt charakteryzuje się określonymi ramami czasowymi, a występowanie zmiennych wynika z samej jego definicji. 

Należy więc stwierdzić, że o ile projekty stanowią niezwykle istotną część funkcjonowania przedsiębiorstw, to ze względu na ograniczoną czasowo specyfikę nie wywierają znacznego wpływu na ogólną efektywność. W tym temacie znacznie ważniejsze okazują się procesy biznesowe, które powstają już w pierwszym dniu istnienia firmy i podlegają realizacji do końca jej działalności.

koordynacja procesu projektu

Mierniki procesów biznesowych

Efektywność prowadzonego procesu można określić na podstawie mierników oceny procesu. Należą do nich:

• zasilenia, czyli charakterystyka zasobów wejściowych;
• zasoby, czyli charakterystyka wszelkich dostępnych zasobów, które podlegają zużyciu w toku realizacji procesu;
• rezultaty, czyli charakterystyka zasobów wyjściowych

Cykle życia BMP

BMP, czyli zarządzanie procesami biznesowymi, będzie realizowane w sposób prawidłowy, jeżeli będzie realizowane w sposób prawidłowy jeżeli zostaną zachowane wszystkie cykle życia tego narzędzia. Pierwszym z nich jest identyfikacja wdrożonych już działań oraz określenie procesów, które dopiero zostaną wprowadzone do struktur przedsiębiorstwa. Kolejnym cyklem jest modelowanie zmian. Na dalszym etapie następuje automatyzacja procesów, wynikająca z wdrożenia odpowiednich narzędzi. W dalszej kolejności wprowadzane jest monitorowanie procesów. Ostatnim cyklem jest optymalizacja, która powinna być oparta o wszystkie zgromadzone wcześniej informacje.

 

Kategorie: Business Intelligence,

Autor

Redakcja naomisoft